Dr. Manju Sundriyal

Dr. Manju Sundriyal

Scientist

PHD

Dr. Om Prakash Nautiyal

Dr. Om Prakash Nautiyal

Scientist

PHD

Dr. Bhavtosh Sharma

Dr. Bhavtosh Sharma

Scientist

PHD

Dr. Rajendra Rana

Dr. Rajendra Rana

Scientist

PHD

Smt. Anuradha Dhyani

Smt. Anuradha Dhyani

Scientist

MTECH

Mr. Om Joshi

Mr. Om Joshi

Programmer

MCA

Mr. Umesh Joshi

Mr. Umesh Joshi

Programmer

MCA

Mr. Rajdeep Jung

Mr. Rajdeep Jung

Assistant Programmer

MTECH

Smt. Shivani Pokhriyal

Smt. Shivani Pokhriyal

DEO
Mr. Ramesh Rawat

Mr. Ramesh Rawat

Accountant
Mr. Rajeev Mohan Bahuguna

Mr. Rajeev Mohan Bahuguna

Assistant Accountant
Mr. Harish Prasad Mamgain

Mr. Harish Prasad Mamgain

Office Assistant